‍ ‏عجب است که مردم چقدر برای مبارزه باشیطان تلاش می کنند