جملات پر درد امیرالمومنین علی علیه السلام🖤هنگـام به خاكسپاري...

جملات پر درد امیرالمومنین علی علیه السلام

🖤هنگـام به خاكسپاري حضرت فاطمه (س) ◼ شــــكوه هـــا از ســـتمكاري امـــت سـلام بر تو اي رسول خدا (ص)، سلامي از طـرف من دخترت كه هم اكنون در جوارت فـرود آمـده و شـتابان به شما رسيده است، اي پيـامبر خـدا، صـبر و بردباري من با از دسـت دادن فاطمـه (ع) كـم شـده، و توان خويشـتنداري نـدارم اما براي من كه سختي جـدايي تو را ديده، و سنگيني مصيبت تو را كشيدم، شكيبايي ممكن است، اين من بودم. كـه بـا دست خود تو را در ميان قبر نهادم، و هنگـام رحـلت جان گرامي تو ميان سينه و گـردنم پرواز كرد پس همه ما از خداييم و بـه خدا باز مي گرديم. پس امانتي كه به من سـپرده بـودي برگردانده شد، و به صاحبش رسـيد، از ايـن پـس انـدوه من جاودانه، و شـبهايم، شب زنده داري است، تا آن روز كه خـدا خانه زندگي تو را براي من برگزيند. به زودي دخـترت تو را آگاه خواهد ساخت كه امـت تو چگونه در ستمكاري بر او اجتماع كردنــد، از فاطمــه (ع) بـپرس، و احـوال اندوهناك ما را از خبر گير، كه هنوز روزگاري سـپري نشـده، و يـاد تـو فرامـوش نگشته است. سلام من به هر دوي شما، سلام وداع كننده اي كه از روي خشنودي يا خسته دلي سـلامي نـمي كند، اگر از خدمت تو باز مي گـردم از روي خستگي نيست، و اگر در كنار قبـرت مـي نشـينم از بـدگماني بدانچه خدا صـــــــــــابران را وعـــــــــــده داده نـــــــــــمي باشـــــــــــد. #نهج_البلاغه_خطبه۲۰۲ @nahjolbalaghe.ir

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...