این پارت عالیه وایییییی 
#رها
دستمو توموهای خوش رنگش کردمو خ...

این پارت عالیه وایییییی

#رها دستمو توموهای خوش رنگش کردمو خرابشون کردمو گفتم:عشقم من میرم بالا لباسمو اوکی کنم سریع میام ،باشه ای گفت که برای اینکه آرمینو بیشتر حرص بدم دوباره گونه اشو بوسیدم وبه سمت اتاقم که طبقه بالا بود رفتم مانتومو ازتنم در آوردم ،ودستی به لباسم کشیدم موهامو مرتب کردم ورژلب قرمزمو پررنگ ترش کردم ،ازاتاق زدم بیرون وخواستم از پله ها برم پایین که یکی ازپشت دستمو کشیدوچسبوندم به دیوار باتعجب به قیافه برزخ آرمین نگاه کردم دستامو محکم تر فشار دادعصبی گفتم ولم کن،دستامو بالای سرم گذاشت ،باشصتش دستی روی لبم کشیدوگفت:جوووون دلم تنگ شده بود واسه لبات ،اون جوجه رنگی چه بی غیرته که گذاشته همچین رژی بزنی ،باحرص داد زدم ولم کن که دستشو روی دهنم گذاشت وسرشو بردتو گردنم شروع کرد به میک زدن کردنم ،اشکام روی صورتم ریخت دستشو از رو دهنم برداشت وخواست لبامو ببوسه که طاها ازپشت کشیدش وداد زد:بی ناموس چطور به خودت اجازه دادی به چیزی که ماله منه دست بزنی بعدم شروع کرد به زدنش آنقدر زدش که مامان و بابا اومدن به زور طاها رو از آرمین جداکردن ،طاها عصبی دادکشید:همین الان لباس می‌پوشی میریم خونه ،نگاه مظلومی بهش کردم وبا گریه رفتم تو اتاقم مانتومو تنم کردم که دراتاقو باز شد طاها با عصبانیت دستمو کشید و به سمت سالن بردم خواست از در بیرون بره که مامان گفت:طاها جان کجا دارید میرید ؟ _دیگه باید بریم نمیزارم دست کس به رهام بخوره بعدم ازخونه زدم بیرون باتعجب بهش نگاه کردم کن میم مالکیت روم گذاشته بود ،سوار ماشینش شد وباعصبانیت به سمت خونه روند منم هیچی حرفی نزدم درخونه روبا کلید باز کرد کتشو عصبی پرت کرد رومبل به سمتش رفتم خواستم بازوشو بگیرم آروم کنم که دستشو پس کشید ودادزد:چرا اون رژ لعنتیو زدی ،مگه نگفتم پاکش کن ؟هاااااکه اون مرتیکه عوضی به من بگه بی غیرت ،بعد دستی روی گردنم کشید عربده کشید به چه حقی به تو دست زد و هرچی رو میز بودو شکوند به سمتم اومد صورتمو بادستاش قاب کردوگفت:تو مال منی ،فقط مال من به هیچ وجه حق نداری مال کس دیگه ای باشی ،کسی نمیتونه صاحبت باشه جز من با هر حرفش قلبم دیوانه وار تر به سینم میکوبید ،نگاهی به لبام انداخت وبعد لباشو روی لبام گذاشت وخشن شروع کرد به بوسیدن لبام تو شک بودم یعنی من براش مهمم ،اونقدر خشن لبامو میبوسبدوگاز می‌گرفت که شل شدم دستامو روی گردنش گذاشتم و شروع کردم به همراهی کردن باهاش وحشی ترشد چنگی تو موهاش انداختم کمرمو چسبوندم به دیوار و..........

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است