دوست داشتن را نمی توان معنا کرد....نمی توان نوشت....نمی ت