ای شهیدان عشق مدیون شماست ..هرچه ما داریم از خون شماست ..ای شقایق ها و ای آلاله ها..دیدگانم دشت مفتون شماست