⭐️ شب را بدونِ

💜 افسوسِ امروزِ رفته ⭐️ بدون آهِ گذشته تمام ڪن 💜 به فردا فڪر ڪن ڪه ⭐️ روزِ دیگری است 💜 دنیاتون بدون غم و 🌙 مملو ازخبرهای خوش.. 💜 شب زیباتون بخیر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها