طنز نوبلز/ماجراهای لرد و رایزل/فرانکنشتاین عصبانی می شود/Raizel×Frankenstein×Lord