جواب ناشناس من آدمی نیسم ک ع قصد جواب کسیو ندم ی مدتی بود