گفت: "بخاطر خودت از تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر آسیب نب