امروز روز سپاس گزاری از خداوند است زیرا که عشق را آفرید ت