آدم نیاز داره بدون اینکه چیزی رو یادآوری کنه، دیده بشه.