‏تفاوتِ آدمایی که سخت وارد رابطه میشن با بقیه آدما، اینه