معذرت خواهی خو بلدی ؟بعده معذرت خواهی درست میشه همه چی