متن جالب و زیبایی هست ولی نمیدونم چرا نمیتونم بپذیرمش

متن جالب و زیبایی هست ولی نمیدونم چرا نمیتونم بپذیرمش