هرچه تلاش کردی، هرچه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن