کرم ﺷﺐﺗﺎب ﮔﻔﺖ: ﺭﻓﯿﻖ ﺧﺮﮔﻮش، ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎرﯾﮏ دﯾﮕﺮﺍﻥ...

کرم ﺷﺐﺗﺎب ﮔﻔﺖ:

ﺭﻓﯿﻖ ﺧﺮﮔﻮش، ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎرﯾﮏ دﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭا روﺷﻦ ﮐﻨﻢ؛ ﺟﻨﮕﻞ را روﺷﻦ ﮐﻨﻢ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺴﺨﺮه ام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺗﻮ بیهوده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﺎﭼﯿﺰت ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺎﺭﯾﮏ را روﺷﻦ ﮐﻨﯽ." ﺧﺮﮔﻮش ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ حرف مال ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎﺳﺖ. ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ "ﻫﺮ ﻧﻮری ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ." #دلنشین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است