غمگین ترین دیالوگ اینه که عاشقی واسه روزهای جدایی از. عشقش ب...

غمگین ترین دیالوگ اینه که عاشقی واسه روزهای جدایی از. عشقش بدش بیاد

نه از خودش که مسبب اون جدایی بوده
و نه از. خودش که دل بدست نیاورده و جدایی رو تمام نکرده