می‌توانید‌بپرسید‌از‌عاشقان؛
کھ‌قاعده‌عشق‌از‌کجا‌وچگونھ
آغاز‌...

می‌توانید‌بپرسید‌از‌عاشقان؛

کھ‌قاعده‌عشق‌از‌کجا‌وچگونھ آغاز‌شد‌یقینا‌اول‌فدا‌شد‌تا‌طعم از‌عسل‌شیرین‌ترِشهادت‌رو‌حس‌کنھ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار