دقت کردین وقتی کسی رو همه دوست دارن چه زود میمیره؟!؟!؟!؟!