دلم برای خونه تکونی این شکلی تنگ شده البته من اونی باشم ک