هزار تا حرفِ قشنگ بلدم بزنم كه دست يه نفرو از باتلاق بگير