عاشق یه نفر شدن قدم دومه.. تو قدم اول اول باید یاد بگیری