کاش هرروز جمعه بودتادلتنگی هایم راگردن غروبش می انداختم..