من انقدر بي حوصلم كه ترجيح ميدم اشتباه برداشت كنی.