پــــــارت 2۴۶💥رمـــــانــــ دخــــی شیطونــ منــــ 🙊حلقه اش...

پــــــارت 2۴۶💥


رمـــــانــــ دخــــی شیطونــ منــــ 🙊


حلقه اشکی که باعث شده بود حالا اون دوتا گوی عسلی و تار ببینم و بادستام کنار زدم و خودم و داخل آغوش تنها تکیه گاهم رها کردم.


اون روز بهترین روز زندگیم بود اخه به مامانم هم زنگ زدم که گفت به این زودی ها میان.


فردا صبح با کلی انرژی از خواب بلند شدم طبق عادت همیشه رادوین شرکت بود.

از اونجایی که دیگه کاری نبود انجام بدم تصمیم گرفتم یه کم به خودم برسم تا وقتم زود تر سپری بشه.

بعد از گرفتن یه دوش مختصر سریع شروع کردم به لباس پوشیدن

یه تونیک بلند سفید فیروزه ای پوشیدم و زیرشم یه ساپورت مشکی

موهای بلند لختم و باکلی غر غر کردن شونه کردم کمی رژ لب زدم و ادکلن روی میز و روی خودم خالی کردم


جلوی آیینه وایسادم و لبخند گشادی از روی رضایت زدم.

چیزی که به زیباییم اضافه میکرد موهای بلند بازم بود که تا زیر باسنم میرسید

موهای جلوم و کج کردم و گیر فیروزه ای رنگی و زدم روی موهام


با وسواس خاصی رژم و تمدید کردم ویه بوس برای خودم تو آیینه پرتاپ کردم
احساس میکردم خیلی خوشگل تر شدم دلم میخواست هرچه زودتر عکس العمل رادوین و ببینم

با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم :


ــ بلــــــــــــــــه

+ سلام خانومم

لبخند دندون نمایی زدم و گفتم :


ــــ سلام بر مرد من


رادوین خنده ی بلندی سر داد وگفت :

غروب که اومدم جواب مرد من گفتن تو میدم ملکه خانوم
از پشت گوشی نمیشه

وبعد از مکثی گفت :


ببین نفس دوستم یه برگه ای انداخته تو حیاط برو بردارش باشه ???


ـــ برگه ? برگه چــی ?


+ مال کارم عزیز دلم من فعلا کار دارم خدافظ


ـــ باش خدافظ ولی. ...

+ چیزی میخوای بگی ?


ــ نــهبعدشم گوشی وقطع کردم .


میخواستم بهش بگم نمیشه نرم تاخودت بیایی 😞

چون میدونستم اگه برم بازم اون دوتا پسر اون بالا بانگاه های هیزشون نگام میکنن

اما بهش نگفتم چون میدونستم اگه بگم دعوایی به پا میشه که اونورش ناپیدا برای همین با ترس گوشی و قطع کردم


با یاد اوری اون دفعه اخم هام رفت توی هم دیگه و ناخود آگاه صداشون توی گوشم اکو شد

ــــ اووووو موهاشو نگاه بهنـــــام جووووونم


سعی کردم بهش فکر نکنم
شال سفیدم و روی سرم انداختم و رفتم توی حیاط با استرس کاغذ و برداشتم


داشتم برمیگشــــــــتم کـــــــــه .......
.......
......................
...... ....... ـ.... .......................

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار