وای من نمیدونم چ بگم از استرس دستام میلرزه پیش بینیم درست