منابع بخش دوم

منابع بخش دوم

– ارفعی، عبدالمجید (1389). فرمان کوروش بزرگ. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. – استرابون (1381). جغرافیای استرابو: سرزمین های زیر فرمان هخامنشیان. ترجمه همایون صنعتی زاده. تهران: نشر بنیاد موقوفات ایرج افشار. – اوژن فلاندن (1356). سفرنامه اوژن فلاندن به ایران. مترجم حسین نور صادقی. انتشارات اشراقی. -بروسیوس،ماریا (1390)، ایرانیان عصر باستان، ترجمه هایده مشایخ، انتشارات هرمس – پلوتارک (1346). حیات مردان نامی. ترجمه مهندس رضا مشایخی. جلد سوم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. – پیرنیا،حسن (1391)، تاریخ ایران باستان، جلد اول، انتشارات نگاه، چاپ هشتم. – جکسن، ویلیامز (1352). سفرنامه جکسن، ایران در گذشته و حال. ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره ای. تهران: انتشارات خوارزمی. -جمعی از گردشگران (1349)، سفرنامه ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیری،انتشارات خوارزمی. – حسینی فسائی، حاج میرزاحسن (1367). فارسنامه ناصری. به تصحیح دکتر منصور رستگار فسائی. جلد دوم. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. – حمزه اصفهانی (1346). تاریخ پیامبران و شاهان. ترجمه دکتر جعفر شعار. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. – داندامایف، محمد (1381). تاریخ سیاسی هخامنشیان. ترجمه خشایار بهاری. تهران: نشر کارنگ. – دهقان، اشکان (24 اردیبهشت 1394). «مرگ کوروش بزرگ». پایگاه خِرَدگان. نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=3222 – دهقان، اشکان (28 مهر 1394). «آیا تورک‌ها کوروش‌را‌کشتند؟». پایگاه‌خِرَدگان. نشانی‌رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=11531. – راهساز، حسن (پاییز و زمستان 1386). «عملیات نجات بخشی آرامگاه هخامنشی گور دختر». انتشارات اثر (فصل نامه علمی، فنی، هنری). شماره 42 و 43. – رجبی، پرویز (1387). هزاره های گم شده: هخامنشیان به روایتی دیگر. جلد دوم. تهران: انتشارات توس. – سامی، علی (1330). پاسارگاد: قدیمیترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایران. شیراز: انتشارات معرفت. – سامی، علی (1389). پایتخت‌های شاهنشاهان هخامنشی. تهران: انتشارات پازینه. – سامی، علی (1392). تمدن هخامنشی. جلد ١ و ۲. تهران: انتشارات سمت. – سایکس، سرپرسی (1336). سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس. ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار