منابع بخش سوم

منابع بخش سوم

– شهبازی ، علیرضا شاپور (1350). جهانداری داریوش بزرگ. انتشارات دانشگاه پهلوی. – شهبازی، علیرضا شاپور (1349). زندگی و جهانداری کوروش کبیر. شیراز: چاپخانه موسوی. – شهبازی، علیرضا شاپور (1379). راهنمای جامع پاسارگاد. انتشارات بنیاد فارس شناسی. – صداقت کیش، جمشید (آذر و دی1380). «نگاهی به باور های مردم فارس، روستای پاسارگاد». مجله ماه هنر، شماره 39 و40. – صداقت کیش، جمشید (1380). آرامگاه کوروش و باور های مردم فارس. انتشارات خجسته. – طبری، محمد بن جریر (1363). تاریخ طبری. ترجمه ابوالقاسم پاینده. جلد دوازدهم. تهران: انتشارات اساطیر. – فرصت شیرازی، محمد نصیر (1377). آثار عجم. تصحیح منصور رستگار فسائی. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. – فرصت شیرازی، محمد نصیر (1312-1313). آثار عجم. باهتمام عبدالله طهرانی. چاپ بمبئی. – فره وشی، بهرام (1379). ایرانویچ. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. – فلاندن، اوژن (1356). سفرنامه فلاندن. مترجم حسین نور صادقی. انتشارات اشراقی. – کرزن، جورج ناتائیل (1373).  ایران و قضیه ایران. جلد دوم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. – کتزیاس (1379). خلاصه تاریخ کتزیاس: از کوروش تا اردشیر. ترجمه کامیاب خلیلی. نشر کارنگ. – گریشمن، رومن (1391). تاریخ ایران. مترجمان محمد معین، گودرز اسعد بختیاری، رشید یاسمی. نشر سمیر. – گزنفون (1388). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران: انتشارات نگاه. – مستوفی قزوینی، حمد الله (بی تا). نزهه القلوب. به تصحیح و ترجمه محمد دبیرسیاقی. (مقدمه محمد دبیرسیاقی در اول اسفند 1336). تهران. – مهدی زاده، علی (بهار و تابستان1379). «مرگ و مراسم تدفین در دین مزدایی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. شماره 154و153. – موریه، جیمز (1386). سفرنامه جیمز موریه (سفر اول). ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: انتشارات توس. – موریه، جیمز (1386). سفرنامه جیمز موریه (سفر دوم). ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: انتشارات توس. – وکیلی، شروین (1389). تاریخ کوروش هخامنشی. تهران: نشر شور آفرین. -نجف زاده اتابکی، ابوالحسن (1392)، پاسارگاد شهر کوروش، انتشارات پازینه. -نجف زاده اتابکی، ابوالحسن (1392)، راهنمای کلاسیک و مستند تخت جمشید، انتشارات پازینه. – هرودوت (1389). تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی ثاقب فر. جلد یکم. تهران: انتشارات اساطیر. با سپاس از سایت  UNESCO:  http://whc.unesco.org/en/list/1106

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار