مردي به استخدام يك شركت بزرگ چند مليتي درآمد. در اولين روز ك...

مردي به استخدام يك شركت بزرگ چند مليتي درآمد. در اولين روز كار خـــود، با مسوول كافه تريا تماس گرفت و فرياد زد: يك فنجان قهوه براي من بياوريد .


‏صدايي از آن طرف پاسخ داد: شماره داخلي را اشتباه گرفته اي. مي‌داني با چه كسي حرف مي‌زني؟

‏كارمند تازه وارد گفت: نه

صداي آن طرف گفت: من مدير اجرايي شركت هستم، ابله

‏مرد تازه وارد با لحني حق به جانب گفت: و تو مي‌داني با چه كسي حرف مي‌زني بيچاره ؟!!

مدير اجرايي گفت: نه

کارمند تازه وارد گفت: خوبه و سريع گوشي را گذاشت.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار