نه توروخدا راحت باش!!! کمی کسری هست بگو خجالت نکشی!