ببین اگه ب من لایک ب دی یعنی ب خودت لایک دادی اصلا ول کن