یکی از جذاب ترین تعریف های عشق از زبان جبران خلیل جبران: