شادی پس از گل آل کثیر بعد از بازکردن دروازه گوآ هند