مردی مشغول تمیز کردن ماشین نوی خودش بود ..ناگهان پسر بچه