من ک خودم هدیه می کردم ب نیت شادی روح مرتضی پاشایی و مادر