عزیزم دلتنگم شب جمعس اگه دوست داشتین فاتحه براش بفرستین ر