ولی یه وقتایی اینقد خسته و تنهام که دلم میخواد کنارم باشی