مـن⇦مثل هـم سن سالهای خودم نیستـم ڪہ هـر روز یڪ آرزویے دا