بـرای فـرامـوشـی تـوهـیـچ راهـیوجـود نـدارد . .خـودم رابـه ه...

بـرای فـرامـوشـی تـو

هـیـچ راهـی
وجـود نـدارد . .
خـودم را
بـه هـر راهـی کـه مـی زنـم
روزی بـا تـو رفـتـه بـودم . .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار