اعتبار آدمهابه حضورشان نیستبه دلهره ایست  کهدر نبودنشان احسا...

اعتبار آدمها

به حضورشان نیست

به دلهره ایست که
در نبودنشان احساس می‌شود

بعضی از نبودنها را
هیچ بودنی پر نمی‌کند ...

‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار