آنڪہ عمرے بـہ ڪمین بود،بـہ دام افٺادہچشم آهو بـہ شڪار آمدہ،م...

آنڪہ عمرے بـہ ڪمین بود،بـہ دام افٺادہ

چشم آهو بـہ شڪار آمدہ،میبینے ڪہ

حمد هم از لب سرخ ٺو شنیدن دارد
گل سرخے بـہ مزار آمدہ،میبینے ڪہ

غنچہ اے مژدہ ے پژمردن خود را آورد
بعد یڪ سال بهار آمدہ میبینے ڪہ

"فاضل نظرے"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار