🔰 راه حل مشکلات، انتخاب درست است نه کناره گیری از صندوق ر