خدایاامروز به فڪرمان منطقبه قلبمان آرامشبه روحمان پاڪیبه وجو...

خدایاامروز

به فڪرمان منطق
به قلبمان آرامش
به روحمان پاڪی
به وجودمان آزادی
به دست هایمان قدرت
به چشمهایمان زلالی
به زندگیمان عشق
به دوستی هایمان تعهد
وبه تعهدمان صداقت عطا کن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها