ای گل سرخ پاییزم روزت به خیر عزیزم / بوسه به پات میریزم ر