تقـــــدیر مــــن فقط با تک تک بوســـــه های تـــــو ،

بر ر...

تقـــــدیر مــــن فقط با تک تک بوســـــه های تـــــو ،

بر روی پیشانـــــی ام نوشتـــــه شـــــده . . . تــــــــــو بایـد باشی تا با لبهایتآن را برای مــــــــــن رقـــــم بزنی آغشتـــــه به تــــــــــو می شـــــود ، روحـــــم . . . نفســـــم . . . بنـــــد بنـــــد وجـــــودم . . . وقتـــــی در حصار دستـــــانت بوســـــه باران می شـــــوم . . . دردهای مـــــن دیازپام نمی خواهنـــــد ، مُسَکن ِبوســـــه هایت ، عجیب ، آرامـــــم می کنـــــد .....!!! چـــــه اعجازیست ، بهـــــار لب هایت . . . ! با هـــــر بوســـــه که می کاری ، گونـه هایم گل می دهـــــد . . . !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار