ما گاهی اوقات ، آنقدر از لحاظ ذهنی ؛ درگیر مشکلات میشویم که یادمان میرود با چ هدف پا به این مسیر گذاشتیم