همان طور که در درون هر دانه، یک گل زندگی می کند، درون هر