⭕️ کمپینی برای صیانت از طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات