#حال‌خوب¹_¹⁴00#هواۍخودت‌ُداشته‌باش‌!🤍تودنیایۍڪه‌امیدڪم‌شده‌ـ...

#حال‌خوب¹_¹⁴00

#هواۍخودت‌ُداشته‌باش‌!🤍
تودنیایۍڪه‌امیدڪم‌شده‌ـ🙂
تودنیایۍڪه‌حال‌خوب‌کم‌شده‌ـ🙃
تودنیایۍڪه‌بیمارۍپررنگ‌شده‌وسلامتۍڪمرنگ‌ـ🖤
تودنیایۍڪه‌معرفت‌ڪمرنگ‌‌شده‌وبۍمعرفتۍپررنگ‌ـ💔
تودنیایۍڪه‌مردم‌حوصله‌ندارن‌ودرصدافسردگۍبالارفته‌ـ🍂
تودنیایۍڪه‌ادمادارن‌تنهاوتنهاترمیشن‌ـ🍃
توهمچین‌دنیایۍ¿!.🤓
#توخوب‌باش‌توخوبۍکن‌ـ♥️
توتوقع‌نداشته‌باش‌،توبۍدلیل‌مهربونۍکن‌ـ🐼
اگه‌ڪسۍ‌بهت‌احتیاج‌داره‌ڪمڪش‌ڪن‌ـ🦋
اگه‌میتونۍامیدڪسۍباشۍ،امیدش‌باش‌ـ💛
‌توحواست‌به‌ادمهاۍامن‌زندگیت‌باشه‌‌ـ🌙
#توبیاواین‌روزهامهربونۍروپررنگ‌ترڪن!😍
بزارهمه‌ایناڪمرنگ‌بشن‌همین‌ـ👩🏻‍🦯
#تواین‌دنیامهم‌ترین‌ڪسۍڪه‌هواتوداره‌خودتۍپس‌هیچوقت‌خودت‌ُرهانڪن‌ـ🤍🐼ـ
0³:²³
00/5/5

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار