من عادت دارم تنهایی حال خودمو خوب کنم؛ عادت دارم تنهایی ب